LURAH DESA                    :  TOPO

CARIK DESA                      :  WURSIDI

KASI PEMERINTAHAN      :  KARJANA

KASI PEMBANGUNAN      :  ELYAS SUPRAPTA

KASI KEMAS                      :  WIRATMANTO

KAUR UMUM                      :  SUPARNO

KAUR PROGRAM               :  KADISO

DUKUH KRETEK                 :  SUMANTO

DUKUH SONO                    :  SARJUKI

DUKUH SAMIRAN              :  TRI WANTAKA

DUKUH BUNGKUS             :  SIGIT UNTARA

DUKUH DEPOK                   :  KARSONO

DUKUH DUWURAN             :  GUNARDI

DUKUH GROGOL VII          :  SURYANTO

DUKUH GROGOL VIII         :  RUGITO

DUKUH GROGOL IX            :  KAMRIHADI

DUKUH GROGOL X             :  WUSANA

DUKUH MANCINGAN          :  HANDRI SARWOKO

STAF

 1. SARJUNO
 2. SUKARI
 3. NURJOKO EDY
 4. PURJIYANTA
 5. SUGITO
 6. ISDI SUTARTO
 7. SYAHWANUDIN

 

KETUA BPD                        :  PARDIYA

ANGGOTA BPD

 1. QUDHORI
 2. SUHARMANTA
 3. SUNARSO
 4. TARMANTO
 5. SUPARDI
 6. BAMBANG JUNAEDI
 7. KATIDJA
 8. HINDRATNA
 9. SUKA TRIYANA

 

KETUA LPMD                  :  SARDJIJA

BENDAHARA                   :  NAKIDI

SEKRETARIS

 1. KASMANTO
 2. PARTONO