Penduduk Desa Parangtritis 95.1% beragama Islam, dan sisanya menganut agama Kristen 4.5% dan Katholik 0.4%. Sarana peribadatan yang dimiliki yaitu satu buah Gereja Kristen Jawa di Dusun Duwuran dan masjid pada setiap dusunnya. Sarana pendukung kegiatan keagamaan umat Islam lainnya adalah Gedung Muslimin yang berada di Dusun Samiran. Keberadaan sarana peribadatan dirasa sudah cukup untuk digunakan dan dimanfaatkan masyarakat Desa Parangtritis.

No Masjid Lokasi
1. Masjid Al-Maun Dusun Kretek
2. Masjid Al-Falah Dusun Kretek
3. Masjid At-Taqorrub Dusun Sono
4. Masjid Al-Mukhlishien Dusun Samiran
5. Masjid Al-Furqon Dusun Bungkus
6. Masjid Sunan Kalijaga Dusun Depok
7. Masjid Al Amin Dusun Depok
8. Masjid Nurul Bihar Dusun Depok
9. Masjid Al-A’laa Dusun Duwuran
10. Masjid Ash-Shodiq Dusun Grogol VII
11. Masjid Al-Huda Dusun Grogol VIII
12. Masjid Maulana Maghribi Dusun Grogol IX
13. Masjid Babul Jannah Dusun Grogol X
14. Masjid Al-Fatah Dusun Mancingan